Оглас за пријем нових радника

Република Србија                                                                                                                

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ГЊИЛАНЕ

Број: 01 – 694

18. новембар 2022. године

П а с ј а н е 

          На основу члана 24. Закона о раду (“Службени гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017, 95/2018), члана  7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 26/2019 и 58/2020 Анекс I), члана 23. Статута Здравственог центра Гњилане, Кадровског плана за Здравствени центар Гњилане за 2022. годину бр. 112-01-64/2022-02 од 24.02.2022. године, Правилника о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Здравственом центру Гњилане број: 01-749/1 од 27.10.2020. године, Сагласности Министарства здравља Републике Србије, Број: 112-01-00131/2022-02 од 03.03.2022. године и Сагласности Министарства здравља Републике Србије, Број: 112-01—службено/2022-02  од 09.03.2022. године, директор Здравственог центра Гњилане, објављује

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС

I

          1.  ДОКТОР МЕДИЦИНЕ, на неодређено време, са пуним радним временом за рад у Здравственом центру Гњилане, – 3 извршилаца.

          2.    МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР, на неодређено време, са пуним радним временом за рад у Здравственом центру Гњилане, – 10 извршилаца.

II

а) Услови за заснивање радног односа из тачке I под редним бројем 1) овог јавног огласа су

општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС и 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Здравственом центру Гњилане.

          Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, за радно место, доктор медицине, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

          СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ: Високо образовање

 • интегрисаним академским студијама, по пропису који уређују високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • основним студијама у трајању од најмање 5 година, по пропису који је уређивало високо образовање до 10. септембра 2005. године;
 • завршен Mедицински факултет, VII степен образовања;

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО

 • положен стручни испит за доктора медицине;
 • лиценца за рад;
 • знање рада на рачунару.

б) Услови за заснивање радног односа из тачке I под редним бројем 2) овог јавног огласа су

општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС и 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење) и посебни услови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Здравственом центру Гњилане.

          Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, за радно место, медицинска сестра – техничар (општи смер), кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

          СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ: Средње образовање

 • завршена Медицинска школа, занимање медицинска сестра-техничар (општи смер), IV степен стручне спреме;

ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТ/РАДНО ИСКУСТВО

 • положен стручни испит за медицинску сестру – техничара;
 • лиценца за рад;
 • знање рада на рачунару.

III

           Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећу документацију у зависности за које радно место се јављају по огласу:

 • пријава на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету за доктора медицине;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине;
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи, општи смер;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру – техничар;
 • оверену фотокопију лиценце за рад издате од надлежне коморе или копију решења о упису у именик коморе;
 • очитану личну карту;
 • оверену фотокопију уверења о држављанству РС;
 • оверену фотокопију или оригинал извода из матичне књиге рођених;
 • оверену фотокопију или оригинал извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);

           Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе:

 1. Лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос;
 2. Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) – уверење не сме бити старије од 6 месеци;
 3. Уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га чине неспособним за рад у здравственој установи – уверење не сме бити старије од 6 месеци.

                                                                            IV

          Оглас објавити код Националне службе за запошљацање Косовска Митровица, испостава Гњилане у с. Г. Кусце, на web страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), web страници Здравственог центра Гњилане  (www.zcgnjilane.net), као и на огласној табли ЗЦ Гњилане у Пасјану.

          Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на web страници Министарства здравља РС и web страници Здравственог центра Гњилане.

V

          О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучиваће директор Здравственог центра Гњилане.

          Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај комкурсне документације, контакт телефом: 0280 – 74 208.

VI

          Пријаве се подносе на адресу: Здравствени центар Гњилане, Пасјане, нема улице бб, 38 266 Пасјане или у Писарници Здравственог центра Гњилане у Пасјану, зграда Опште болнице у Пасјану.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

                                                                                                                              В.Д. ДИРЕКТОРА

                                                                                                     ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ГЊИЛАНЕ

                                                                                                                                Др Зоран Перић